სახელმძღვანელო

პცმ სახელმძღვანელო

პროექტის კონცეფციის ბარათის ფორმა

პროექტის ძირითადი დოკუმენტის ფორმა და მაგალითი

დაინტერესებულ პირთა ანალიზი (პრაქტიკული მაგალითი ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტიდან)

გარემოს სკრინინგის ფორმა, მგფ

ქვეპროექტის შემაჯამებელი ანგარიში

ქვეპროექტის შეფასების ანგარიში

სოციალური სკრინინგის ფორმა, მგფ

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევები

დეტალური პროექტის ტექნიკური დავალების მომზადება, მგფ

ტექნიკური დავალების ფორმა

 ტექნიკური დავალების მომზადების პრაქტიკული მაგალითი, გორი

ტექნიკური დავალება, საქონლის შესყიდვა, კომპიუტერული მოწყობილობები, მგფ

ტექნიკური დავალება, მომსახურება, საოფისე მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და მოვლა, მგფ

განტის დიაგრამა

 ინსტრუქციები, მეთოდოლოგია და შესყიდვები

როგორ შევქმნათ მონიტორინგის სისტემა

 საქართველოში მოქმედი შესყიდვების წესები

საველე სამუშაოების ანგარიში, მგფ

პროექტის მდგრადობის შეფასების ანგარიში

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა